من کمتر از دو دقیقه لعنتی کردم و آبم را روی او ریختم.