خوا . هرم تازه از حموم اومده بود رو مبل نشسته بود رفتم راضیش کردم حسابی کردمش مکالمه فارسی