دختر همسایه خونشون خالی بود منو دعوت کرد خونشون...(سناریو مکالمه فارسی)